Sąd Rejonowy w Gdyni
Strona główna
Wydziały
Elektroniczna Księga
Wieczysta
Komornicy Sądowi
Ogłoszenia
Postanowienia
Archiwum
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Inne Strony
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sąd Okręgowy
w Gdańsku
Elektroniczna Księga Wieczysta

Godziny pracy Wydziału Ksiąg Wieczystych

W związku z rozpoczęciem w dniu 1 lutego 2008 roku
migracji ksiąg wieczystych
i wprowadzeniem informatycznego systemu
zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych
w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni

INFORMUJEMY,
że od dnia 1 lutego 2008 roku:

 1. wszystkie wnioski (zarówno o wpis do księgi wieczystej, jak i o wydanie odpisu) są przyjmowane wyłącznie na formularzach, które są dostępne nieodpłatnie:

  • w Biurze Podawczym V Wydziału Ksiąg Wieczystych - pokój 023 b
  • w szatni - przy głównym wejściu do budynku Sądu
  • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

  Wzory wypełnionych formularzy znajdują się na tablicach informacyjnych przed pokojem 023b

 2. do chwili przemigrowania (przeniesienia treści) papierowej księgi wieczystej do systemu informatycznego nie będzie możliwe rozpoznanie żadnych wniosków skierowanych do tej księgi wieczystej (co dotyczy również wniosków złożonych przed dniem 1 lutego 2008 r.)

 3. zmianie ulegają opłaty dotyczące wniosków za sporządzenie odpisu księgi wieczystej, natomiast nie zmieniają się opłaty sądowe za dokonanie wpisu do księgi wieczystej

 4. przekazywanie ksiąg wieczystych do Ośrodka Migracyjnego następuje sukcesywnie i jest uzależnione od możliwości technicznych Ośrodka Migracyjnego

 5. informacje jakie księgi wieczyste zostały przekazane do Ośrodka Migracyjnego i jakie księgi zostały przemigrowane można uzyskać w pokoju 019 oraz u Kierownika Sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych w pokoju 005Rozpoczęcie procesu migracji ksiąg wieczystych,
z przyczyn obiektywnych, znacznie wydłuży czas rozpoznawania
Państwa wniosków - za co P R Z E P R A S Z A M Y

W celu uzyskania ODPISU KSIĘGI WIECZYSTEJ należy:

 1. pobrać i wypełnić formularz
 2. opłacić wniosek
  • w kwocie 30 zł za odpis zwykły
  • w kwocie 60 zł za odpis zupełny
  • w kwocie 10 zł za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej
   przy czym opłata musi być uiszczona:
  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, NBP O/O Gdańsk 25 1010 1140 0065 6522 3100 0000

  • w kasie Sądu pokój 38 (wysoki parter)
  • nie ma możliwości uiszczenia opłaty znakami opłaty sądowej
 3. oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku - po sporządzeniu i wydaniu odpisu oryginał dowodu wpłaty jest zwracany

 4. złożyć wniosek w Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych - pokój 023 b

Odpis księgi wieczystej wydawany jest w terminie 3 dni - odbiór również w pokoju 023 b

UWAGA
Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypeł-niony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej - pozostawia się bez nadania biegu
.

Wszystkie wnioski złożone korespondencyjnie są przesyłane do centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Warszawie, za wyjątkiem wniosków o wydanie odpisu księgi dotychczasowej (tj. jeszcze nie przemigrowanej do systemu informatycznego). Opłata za wnioski składane korespondencyjnie powinna być uiszczona wyłącznie na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000; za wnioski składane korespondencyjnie nie można uiścić opłaty na rachunek Sądu Rejonowego w Gdyni. Do wniosków składanych korespondencyjnie należy dołączyć kopię dowodu wpłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Odpis wydawany jest w późniejszym terminie w przypadku:

 • braku księgi wieczystej w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

 • jeżeli księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została przyjęta na stan Wydziału Ksiąg Wieczystych

 • księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została ujawniona w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

 • awarii systemu

 

Prawa Autorskie ® 2007 Sąd Rejonowy w Gdyni
Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.